20
september
2019
|
15:03
Europe/Amsterdam

Aan de slag voor een betere leefomgeving

Schiphol gaat samen met de bestuurders en bewoners aan de slag met de verschillende plannen die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Schiphol zijn gevraagd. Dat staat in een brief die wij eerder hebben verstuurd aan minister Van Nieuwenhuizen en vandaag hebben toegelicht in het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol.

In juli maakte de minister haar voornemens voor het luchtvaartbeleid bekend. Ze kiest daarbij voor een nieuw perspectief. Na 2020 is een beperkte groei van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol mogelijk mits de hinder afneemt. Dit past bij de eerder door Schiphol bepleite veilige, gematigde en gecontroleerde ontwikkeling. Zo’n ontwikkeling biedt enerzijds ruimte voor het behoud van het voor Nederland belangrijke netwerk van verbindingen en moet tegelijkertijd bijdragen aan een afname van de hinder.

Onderdeel van het nieuwe perspectief zijn drie plannen. Met deze plannen wil Schiphol, samen met alle partners, bijdragen aan dat nieuwe perspectief voor de regio rond Schiphol, de Nederlandse luchtvaart en alle betrokkenen.

1. actieplan reductie ultrafijn stof

In 2021 worden de eindresultaten van het RIVM-onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof verwacht. Schiphol ondersteunt dit onderzoek. Uit de tussentijdse resultaten van dit onderzoek blijkt dat kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof gezondheidseffecten kan hebben. Het is echter niet duidelijk wat de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijn stof zijn. Vooruitlopend op de eindresultaten van het onderzoek presenteert Schiphol nog dit jaar een actieplan reductie ultrafijn stof. In dit plan wordt in ieder geval een onderzoek opgenomen naar de wijze waarop ultrafijn stof op de luchthaven gemeten kan worden.

2. uitvoeringsplan hinderreductie

Schiphol heeft, in samenwerking met de sectorpartijen, een eerste concept met een reeks aan maatregelen opgesteld. Nadrukkelijk zijn hierin ook opgenomen de diverse suggesties uit het verslag van de voorzitter van de ORS d.d. 30 januari 2019, de top-20 klachten bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en de resultaten van diverse gesprekken die wij in de afgelopen maanden hebben gevoerd met bewoners en bestuurders in de regio Schiphol.

3. een nieuw omgevingsfonds

Met het nieuwe omgevingsfonds wil Schiphol, samen met overheidspartners, investeren in het versterken van de regio. Dat kan bijvoorbeeld door een integrale gebiedsontwikkeling, de aanpak van grondgeluid, innovatief bouwen, groenvoorzieningen en andere gebiedsgerichte projecten.

Als de plannen in concept af te zijn worden ze per plan besproken met diverse stakeholders, zoals omwonenden, belangenorganisaties, regionale en lokale bestuurders. Schiphol hecht aan een breed draagvlak voor, en uitvoerbaarheid van, deze plannen. Centraal staat de vraag of het voorgestelde plan een goede weergave is van de diverse suggesties en of, binnen de mogelijkheden die daartoe zijn, de prioritering de juiste is.

Het is daarnaast van groot belang dat de sector stappen zet om de luchtvaart verder te verduurzamen. Daarom blijven we, samen met alle partners, actief werken aan de uitvoering van het Actieplan Slim en Duurzaam en het klimaatakkoord Duurzame Luchtvaart. Daarnaast presenteert Schiphol in samenwerking met het ministerie, KLM, ProRail en NS nog dit jaar een plan van aanpak voor een betere integratie van spoor en luchtvaart.

Bijlage; brief Dick Benschop aan minister C. van Nieuwenhuizen