28
maart
2023
|
18:09
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op 'Staat van Schiphol' (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar jaarlijkse rapport ‘De staat van Schiphol’ gepubliceerd.  Volgens ILT is en blijft Schiphol een veilige luchthaven.

Het rapport brengt in beeld hoe het volgens ILT is gesteld met de veiligheid en duurzaamheid op en rond de luchthaven. Het rapport beschrijft het gebruiksjaar 2022, van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022. Het jaar 2022 dat in het teken stond van herstel na COVID met meer vliegbewegingen en meer passagiers. 

Op Schiphol zijn vliegveiligheid en een goede en veilige werkomgeving de hoogste prioriteit. Daarom vinden we dit een belangrijk rapport. 

Er wordt een groot scala aan onderwerpen behandeld in het rapport, dat overall een positief beeld schetst. Op veel onderdelen – geluid, uitstoot, eigen veiligheidsmanagement –constateert de ILT dat Schiphol aan de normen voldoet. In 2022 bleef bij alle 35 handhavingspunten rond Schiphol het geluid binnen de wettelijke normen. De in het luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) gestelde grenswaarden voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van vliegtuigen zijn in het gebruiksjaar 2022, net als de afgelopen jaren, niet overschreden. De ILT stelde dit jaar opnieuw vast dat het veiligheidsmanagement bij de individuele luchtvaartbedrijven op Schiphol over het algemeen op orde is. Risico’s rond belangrijke zaken als vliegoperaties, onderhoud aan vliegtuigen en luchtverkeersleiding worden goed beheerst. Er zijn in 2022 geen ongevallen in de lucht geweest bij Schiphol. Op andere onderdelen moet Schiphol nog meer doen. Op die onderdelen is al veel in gang gezet maar moet het tempo omhoog, daarover is Schiphol het eens met de ILT. Het gaat dan onder andere om de aanpak van personeelstekorten, implementatie veiligheidsmaatregelen en naleving van de regels door grondafhandelaren. 

Personeelstekorten 
Schiphol kampte in 2022 met grote personeelstekorten constateert de ILT. Schiphol en haar partners werken hard aan het oplossen daarvan. Zo zijn sinds vorig jaar de arbeidsvoorwaarden voor de beveiligers verbeterd, is met centrale werving begonnen en zijn de roosters en de rustruimtes voor medewerkers verbeterd. Het sociaal pakket zorgt voor een hoger loon, fijnere roosters en betere rustruimtes voor beveiligers op Schiphol. 

Implementatie veiligheidsmaatregelen ISMS 
In het Integral Safety Management System (ISMS) werken luchtvaartbedrijven op Schiphol samen aan veiligheid. Hiermee wordt een aanbeveling van de OVV uit 2017 opgevolgd. Recent heeft het ISMS een zeer goede beoordeling gehad van het gerenommeerde bureau Baines Simmons. 

De ILT is evenwel van mening dat de luchtvaartbedrijven de veiligheidsmaatregelen sneller moeten implementeren. Hoewel sommige maatregelen inderdaad meer tijd nemen dan oorspronkelijk gepland, is het ook van belang dat op veel onderwerpen goede voortgang is geboekt. Voor het kalenderjaar 2022 geldt dat van de 14 maatregelen die in dit jaar geïmplementeerd zouden worden er 12 zijn afgerond. Schiphol heeft daaraan bijgedragen door onder meer de oplevering van de eerste fase van de dubbele rijbaan over de A4, het aanleggen van een stopstreep als extra voorzorg dat taxiënd verkeer niet abusievelijk de Aalsmeerbaan oprijdt, de publicatie van de license to operate voor de grondafhandelaren en een aanscherping van de procedure voor grondafhandeling bij slecht weer. 

Grondafhandeling 
De ILT maakt zich zorgen over grondafhandeling. Wij delen deze zorgen en hebben een aantal maatregelen in gang gezet: 

- Versterken toezicht en handhaving door Schiphol authority; 

- Toepassen license to operate, waarin kwaliteits- en veiligheidseisen aan de grondafhandeling worden gesteld; 

- Ontwikkelen Equipment Pooling, pilot op de D pier is in januari 2023 gestart; 

- Onderzoek naar beperking van het aantal afhandelaren door minister van I&W, mede op verzoek van Schiphol; 

- Diverse maatregelen om knelpunten in infrastructuur op de platformen en randwegen op te lossen; 

In 2023 werken wij met de grondafhandelaren verder aan het stimuleren van de just culture en het doorvoeren van verbeteringen ten aanzien van veilig en afgesproken gedrag.  

Gebruik vervuilende hulpmotoren op Schiphol moet omlaag 
Schiphol heeft, met input van de partners op de luchthaven, een actieplan bij de ILT ingediend over het terugdringen van het gebruik van de ingebouwde hulpmotor (APU) van vliegtuigen op het platform. Schiphol ziet het terugdringen van APU gebruik als een prioriteit omdat het concreet verbetering brengt in de werkomstandigheden en de gezondheid van de platform medewerkers. Daarnaast draagt het bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de luchtvaart als geheel. Het plan voorziet onder andere in de implementatie van extra pre-conditioned air systemen op de opstelplaatsen, waardoor de APU minder vaak aan hoeft om het vliegtuig te koelen.