11
maart
2013
|
08:00
Europe/Amsterdam

Unieke proef voor fosfaatwinning op Schiphol

Binnenkort begint op Schiphol een uniek project om fosfaat uit afvalwater te winnen. Fosfaat is een steeds schaarser wordende grondstof die gebruikt wordt bij de productie van voedsel. In het project ‘Sustainable airport cities’ werken Amsterdam Airport Schiphol, Vewin, Evides Industriewater en KWR Watercycle Research Institute samen om fosfaat te winnen uit afvalwater. Dit is goed voor het milieu, bespaart kosten en creëert een unieke samenwerking tussen de watersector en de luchtvaartsector.

Fosfaat is onmisbaar als belangrijke grondstof voor de voedselproductie voor de mens, plant en dier om te kunnen groeien. De voorraad wordt echter steeds kleiner door de groeiende behoefte aan voedsel in de wereld. Ook wordt veel fosfaat verspild door overbemesting en door het niet benutten van fosfaat uit afvalwater. Europa heeft zelf geen fosfaatmijnen, maar is afhankelijk van landen in bijvoorbeeld de Westelijke Sahara. Terugwinning en hergebruik van fosfaat is daarom voor Nederland en Europa van groot belang.

De watercyclus

De watercyclus op Schiphol is vergelijkbaar met die van een kleine stad. Deze locatie is daarmee een goede omgeving voor een pilot naar het duurzaam terugwinnen en hergebruiken van fosfaat. Door fosfaat uit het afvalwater te halen verbetert de waterkwaliteit op en rond het luchthaventerrein. Het zuiveringsproces wordt efficiënter en er zijn minder hulpstoffen zoals chemicaliën nodig. Het gewonnen fosfaat wordt in de omgeving van Schiphol afgezet bij bijvoorbeeld boeren. Zij kunnen het fosfaat gebruiken als kunstmest en tegelijkertijd het afzetproduct beoordelen. De resultaten hiervan vormen vervolgens input voor de onderzoekers om de technieken verder te verbeteren en te richten op de eindgebruiker. Hiermee wordt de economische haalbaarheid van deze methode verstevigd.

Stad van de toekomst

Het project ‘Sustainable airport cities’ wil ook andere sectoren motiveren om elkaar te versterken in het verduurzamen van hun activiteiten. Dit door middel van het toepassen van innovatieve technologie afkomstig uit de watersector. Als bijvoorbeeld ziekenhuizen, beheerders van drukbezochte openbare gebouwen en ook andere luchthavens en steden dit initiatief overnemen, is in de toekomst veel winst te verwachten. Met name op het gebied van milieu, economisch voordeel en het duurzaam terugwinnen van schaarse grondstoffen.

Topsectoren

Deze samenwerking is één van de eerste projecten die concreet van start gaat in het kader van het topsectorenbeleid en is mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie heeft negen topsectoren in het leven geroepen om concrete voorstellen te doen om de concurrentiepositie van Nederland te versterken. Dit project valt onder TKI Watertechnologie.

Duurzaamheid

Als vereniging van de drinkwatersector is het voor Vewin van belang dat er met het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater minder zuiveringsslib met daarin fosfaat wordt afgevoerd. KWR doet toegepast wetenschappelijk onderzoek gericht op een cyclusbrede aanpak van de waterproblematiek en maatschappelijke innovaties. Grondstofschaarste is één van de vijf strategische speerpunten op het gebied van Corporate Responsibility van Schiphol. Evides Industriewater, eigenaar van de afvalwaterzuiveringsinstallatie op de luchthaven, en Schiphol onderzoeken hoe grondstoffen en materialen in de afvalwaterketen nog duurzamer en bewuster gebruikt kunnen worden.