21
februari
2018
|
14:00
Europe/Amsterdam

Reactie Kamerdebat rapport OvV over veilige groei Schiphol

Jaarlijks reizen bijna 70 miljoen mensen en 1,7 miljoen ton vracht via Schiphol naar hun bestemming. Voor de hele sector geldt dat veiligheid de basisvoorwaarde is om te vliegen. We vliegen veilig of we vliegen niet. We borgen de veiligheid door nationale en internationale regelgeving, kennisuitwisseling met luchthavens in andere landen, toezicht en continue verbeterprocessen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in 2017 onderzoek gedaan naar een veilige groei van Schiphol. De sector is de OvV erkentelijk voor de uitgebreide en onafhankelijke analyse en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien. Het merendeel van de aanbevelingen van de OvV wordt overgenomen; een deel wordt onderzocht op haalbaarheid en effectiviteit. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het blijven beheersen van de risico’s van baanwisselingen en baankruisingen, het verminderen van runway incursions, het verder optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende sectorpartijen en het optimaal inrichten van de infrastructuur en de dienstverlening binnen die infrastructuur.

Op aanbeveling van de OvV ontwikkelt de sector een joint sector ISMS (Integral Safety Management System) om sneller en beter tot een gezamenlijke aanpak van interface risico’s te komen. Dit systeem gaat van start in 2018. Naast het joint sector ISMS ontwikkelt de sector een roadmap veiligheidsverbetering Schiphol, waarin alle maatregelen worden vastgelegd en gemonitord. Op deze manier zijn we nog beter in staat om risico’s te analyseren, te beoordelen en te mitigeren en ontstaat nog meer inzicht in risico’s. Met deze integrale aanpak loopt Nederland voorop in de wereld.

Op verzoek van het ministerie van I&W heeft het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) een integrale veiligheidsanalyse gedaan naar de veilige groei van Schiphol. De centrale onderzoeksvraag luidde: ‘Is binnen het huidige operationele concept van Schiphol een beperkte groei van het aantal vliegbewegingen mogelijk zonder dat de kans op een ongeval per jaar toeneemt?’

Het NLR concludeert: ‘De combinatie van in deze studie geïdentificeerde Schiphol-specifieke beheersmaatregelen en autonome verbeteringen van de veiligheid maken beperkte verkeersgroei binnen het huidige operationele concept van Schiphol mogelijk, zonder dat de kans op een ongeval per jaar toeneemt.’ De maatregelen die het NLR voorstelt, bevatten verdere waardevolle bouwstenen om veilige groei mogelijk te maken. De sector neemt de voorgestelde maatregelen op in een roadmap veiligheidsverbetering Schiphol en onderzoekt deze op haalbaarheid en effectiviteit.

Nieuwe veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd nadat een gedegen risicoanalyse heeft uitgewezen dat de maatregelen daadwerkelijk het gewenste effect hebben. Voor het uitvoeren van risicoanalyses worden strikte processen gevolgd, volgens daartoe geldende internationale normen en onder toezicht van ILT.

De burgerluchtvaart heeft altijd voorop gelopen in het verbeteren van veiligheid. Dit heeft geleid tot een uitgebreid en internationaal wettelijk verankerd systeem van risicobeheersing. Het resultaat is dat vliegen een van de veiligste vormen van transport is. Met de aanbevelingen van de OvV en de voortdurende ontwikkeling van technologie, procedures en training blijven we de veiligheid continu verbeteren. Hierdoor maken we samen mogelijk dat een toekomstig Schiphol minstens zo veilig is als het huidige Schiphol. Want we vliegen veilig, of we vliegen niet.