Schiphol,
26
april
2016
|
13:59
Europe/Amsterdam

Gezamenlijke verklaring beveiligingsbedrijven G4S, Securitas en I-SEC (werkgevers) en Amsterdam Airport Schiphol (opdrachtgever) naar aanleiding van een gesprek met de vakbonden op 26 april 2016

Sinds de invoering van centrale security in juni 2015 is de werksituatie voor veel beveiligers op de luchthaven Schiphol gewijzigd. Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging heeft daarop onderzoeksinstituut TNO opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de werkomstandigheden van de beveiligers in deze nieuwe situatie. In het rapport ‘Veilige grenzen voor statijden staan de uitkomsten van dit onderzoek. TNO doet onder andere aanbevelingen over maximale statijden.

Daarnaast heeft FNV een enquête onder zijn leden op Schiphol uitgevoerd. In het rapport ‘Central security: ervaringen van Schipholbeveiligers’ wordt ingegaan op onderwerpen als statijden, werkdruk en knelpunten in de arbeidsomstandigheden.

Dinsdag 26 april 2016 hebben de gezamenlijke beveiligingsbedrijven werkzaam op Schiphol (G4S, Securitas en I-SEC), Amsterdam Airport Schiphol en de vakbonden CNV, De Unie en FNV Beveiliging over al deze onderwerpen gesproken.

Bevestigd is dat de werkgroep Statijden van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging – waarin werkgevers, werknemers en Schiphol zitting hebben – gaat onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen uit het TNO rapport praktisch en haalbaar te implementeren zijn. De afspraak is dat hier in juni duidelijkheid over is.

De beveiligingsbedrijven en Amsterdam Airport Schiphol hebben in het overleg onderstaande standpunten ingenomen.

Maximale statijden

TNO beveelt een maximale statijd van 120 minuten aan bij de centrale security in de vertrekhallen 1, 2 en 3 in verband met een mogelijk verminderde alertheid van de beveiligingsmedewerkers bij een statijd van meer dan 120 minuten. Voor de andere securitypunten op de luchthaven kan worden volstaan met de maximale statijd 150 minuten conform de huidige cao.

Beveiligingsbedrijven en Amsterdam Airport Schiphol staan in beginsel positief tegenover deze aanbevelingen. Totdat de aanbevelingen uit het TNO-rapport zijn vertaald in praktische en haalbare afspraken over statijden wordt echter de norm die in de huidige cao staat – een maximale statijd 150 minuten – strikt nageleefd.

Knelpunten in de arbeidsomstandigheden aangepakt

TNO en de vakbonden bevelen aan om een aantal voorzieningen op de werkplek te verbeteren. Het gaat hier om zaken als de temperatuur, tocht, daglicht, ergonomie, geluid en geur.

Beveiligingsbedrijven en Amsterdam Airport Schiphol hebben hierop direct actie ondernomen en gesprekken gevoerd met betrokkenen en arbo-deskundigen over hoe knelpunten aangepakt kunnen worden. Inmiddels is op diverse plekken de temperatuur en verlichting aangepast. Naar andere knelpunten wordt een onderzoek ingesteld met de intentie deze knelpunten op korte termijn op te lossen.